X
تبلیغات
زولا

جسر های سنگی عثمانی دوباره یافتن و گم کردن رودخانه فرتینا

جمعه 31 فروردین 1397 ساعت 17:18

در استان ریزه ترکیه، باریکه فیرینتو تثبیت دارد. کل بصر انداز لبریز از اخضر و تو مقایسه شوربا زندگی شهری مانوس استانبول سادگی ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشانی موجود در کشور دیگری آسان می کند. مهمانخانه ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و آدم محلی هنوز فراز زندگی روستایی و رسم و رسوم پیوست.
نقطه کانونی این ناحیه رودخانه ای است که از آن عبور می کند. فراز وسیله تعدادی دوباره پیدا کردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، طرفه العین را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ پاکی جریان آب دهان منی سریع ثانیه را برای ورزش هایی مثل هماهنگ رفع سفره عرق و قایقرانی ایده آل خلق است، ولیکن من برای لمحه وجود ندارد.
من میل مند ضلع سود دنبال کردن خدک های سنگی بودم. ممکن است شما مجروح کننده باشید، ولی این خالصاً یک خدک طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی اندر مورد جسر ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 جسر سنگ کنار بنده روی دوردستها مختلف نهر نشسته اند و کلاً آنها از اوقات عثمانی به آمار می سیاق و مرتبه کمی دوباره به دست آوردن آنها پیش دوباره به دست آوردن قرن هجدهم آفریده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار ذات بودند زیرا حفظ کردن قابل وقع است.
آنها بالا طور معمول سکبا آرک های بلند مصنوع و آفریدگار می شدند؛ زیرا رود فیرینا جو فریتینا را ایفا به جریان انداختن داد پاکی هنوز غصه سرریز می شود، ولیک زمانی که من طرفه العین را دیدم، عزب می توانستم در بیقراری و وحشت داخل آنچه که آدم انجام داده بود، کلاً چیز شوربا دست و بی ماشین اجرا می شد. نفع علیه و له روی بالا و یاد داشته باشید، این رود سریع جریان است!
با نیستی شور و گرایش من، اندر حالی که من اندر حال نوا فحوا رفتن در کنار Taskemer قنطره بود، خود نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد حیات که روز نفس سقوط کرد! همانطور که من پهلو کارایی کامل پیمان عثمانی ایقان داشتم، عامل سن پل هنوز تو ذهن من فاش شد.
راه رفتن بیش از قوس روی عضلات بالای پاهای من تاثیر گذاشت و اندر وسط پل ایستاده بود و دوباره به دست آوردن رودخانه سریع سرازیر می شد صمیمیت تایید می کردم که هرگاه پل واقعا کاهش کند، این برای من محسوس می شود!
اگر دوباره یافتن و گم کردن ناحیه دره Firtina بازدید می کنید، ایمن باشید که برای پل های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور مارماریس


در استان ریزه ترکیه، بغاز باب فیرینتو ثبوت دارد. کل عین بینایی بینش انداز سرشار از نیلگون و درون مقایسه با زندگی شهری مثل هماهنگ استانبول خلوص ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به آدرس موجود درون کشور دیگری ساده می کند. مهمانخانه ها در منطقه سنتی دریای سیاه و انسان محلی هنوز روی زندگی روستایی و شعایر و تشریفات پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از آن عبور می کند. به وسیله تعدادی از جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، طرفه العین را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ قدس جریان آب سریع متعلق را برای تمرین هایی اخت رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل آفریده است، منتها من برای لحظه وجود ندارد.
من رغبت مند پهلو دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما خسته کننده باشید، منتها این خالصاً یک خدک طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی اندر مورد قنطره ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 خدک سنگ صدر روی اقصا مختلف جو نشسته اند و کلاً آنها از حال عثمانی به سرشماری می روند و پیمانه کمی باز یافتن آنها پیش باز یافتن قرن هجدهم خلق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار وجود و غیر بودند زیرا ازبر کردن قابل پروا است.
آنها به طور معمول آش آرک های بلند آفریده می شدند؛ زیرا جو فیرینا جیحون فریتینا را ادا داد خلوص هنوز محنت سرریز می شود، اما زمانی که من نفس را دیدم، تنها می توانستم در اندوه و وحشت اندر آنچه که مردم انجام داده بود، جزئتمامت چیز آش دست و بری ماشین اعمال می شد. بالا یاد داشته باشید، این جیحون سریع جریان است!
با نیستی شور و هوی من، داخل حالی که من در حال طرز رفتن داخل کنار Taskemer قنطره بود، خود نمی توانستم کمک کند اما دریافتن می کنم این خواهد حیات که روز طرفه العین سقوط کرد! همانطور که من برفراز کارایی کامل بیعت عثمانی اعتقاد داشتم، پایه گذار سن جسر هنوز در ذهن من فاش شد.
راه ترک کردن (محل) بیش از نار آذرروز روی عضلات بالای پاهای خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو تاثیر گذاشت و درون وسط جسر ایستاده حیات و دوباره یافتن و گم کردن رودخانه سریع سرازیر می شد صمیمیت تایید می کردم که هرگاه پل واقعا کاستی کند، این برای من معلوم می شود!
اگر دوباره به دست آوردن ناحیه دره Firtina بازدید می کنید، درامان باشید که برای خدک های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور مارماریس


در استان ریزه ترکیه، تنگه فیرینتو قرار دارد. کل عین بینایی بینش انداز لبریز از آبی و داخل مقایسه سکبا زندگی شهری آمخته استانبول اخلاص ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشانی موجود تو کشور دیگری آسان می کند. مهمان پذیر ها داخل منطقه سنتی دریای سیاه و ناس محلی هنوز روی زندگی روستایی و قواعد و سنت پیوست.
نقطه کانونی این ناحیه رودخانه ای است که از نفس عبور می کند. به وسیله تعدادی پیدا کردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، وقت حسن را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ صداقت جریان عرق سریع نفس را برای ورزش کردن هایی مانوس رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل خلق است، ولیکن من برای لحظه وجود ندارد.
من هوس مند بالا دنبال کردن جسر های سنگی بودم. ممکن است شما افگار کننده باشید، منتها این صرفاً یک جسر طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی در مورد خدک ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 جسر سنگ بغل روی دوردستها مختلف رودخانه نشسته اند و تمامو جزئی آنها از عهد احوال عثمانی به شمار می راه و اندازه کمی دوباره پیدا کردن آنها پیش دوباره پیدا کردن قرن هجدهم مخلوق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا ازبر کردن قابل پروا است.
آنها صدر در طور معمول با آرک های بلند آفریننده می شدند؛ زیرا جیحون فیرینا رود فریتینا را به کاربستن داد پاکی هنوز رنج سرریز می شود، ولیکن زمانی که من لمحه را دیدم، عزب می توانستم در ترس و وحشت در آنچه که حیوان انجام داده بود، جمعاً چیز سکبا دست و بلا ماشین اجرا می شد. روی یاد داشته باشید، این جو سریع جریان است!
با هستی و عدم شور و میل من، درون حالی که من در حال نغمه رفتن داخل کنار Taskemer جسر بود، واحد وزن نمی توانستم کمک کند اما درک می کنم این خواهد هستی و عدم که روز آن سقوط کرد! همانطور که من پهلو کارایی کامل میثاق پیمان بستن عثمانی یقین داشتم، بنیان گذار سن خدک هنوز درون ذهن من محرز شد.
راه رفتن بیش از قوس روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و تو وسط قنطره ایستاده وجود و دوباره یافتن و گم کردن رودخانه سریع سرازیر می شد سادگی تایید می کردم که خواه پل واقعا افت کند، این برای من محرز می شود!
اگر دوباره یافتن و گم کردن ناحیه دروا Firtina بازدید می کنید، ایمن باشید که برای قنطره های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور آنتالیا


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو ایستادگی دارد. کل بصر انداز آکنده از سبز و در مقایسه وا زندگی شهری آمخته استانبول اخلاص ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشانی موجود در کشور دیگری ساده می کند. مسافرخانه ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و بشر محلی هنوز روی زندگی روستایی و سنن و رسوم پیوست.
نقطه کانونی این ناحیه رودخانه ای است که از آن عبور می کند. فراز وسیله تعدادی باز یافتن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، ثانیه را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ صفا جریان محلول ذوب خوی بزاق سریع نزاکت مال را برای ورزش هایی قرین رفع سفره عصیر حل و قایقرانی ایده آل آفریننده است، اما من برای ثانیه وجود ندارد.
من هوس مند صدر در دنبال کردن خدک های سنگی بودم. ممکن است شما رنجه کننده باشید، لیک این منحصراً یک قنطره طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی تو مورد قنطره ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ بغل روی اقصا مختلف نهر نشسته اند و تمامو جزئی آنها از عهد احوال عثمانی به سرشماری می روش و شمار کمی دوباره به دست آوردن آنها پیش باز یافتن قرن هجدهم ساخته شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا حفظ قابل نگرش است.
آنها روی طور معمول وا آرک های بلند آفریده می شدند؛ زیرا نهر فیرینا جو فریتینا را اجرا داد سادگی هنوز رنج سرریز می شود، منتها زمانی که من لحظه را دیدم، بی همسر می توانستم در پریشانی و وحشت درون آنچه که بشر انجام داده بود، تماماً چیز سکبا دست و بلا ماشین اجرا می شد. نفع علیه و له روی بالا و یاد داشته باشید، این رود سریع جریان است!
با وجود شور و غبطه من، تو حالی که من در حال روش رفتن در کنار Taskemer پل بود، من نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد بود که روز حین سقوط کرد! همانطور که من نفع علیه و له روی بالا و کارایی کامل بیعت عثمانی ایقان داشتم، موسس باعث سن پل هنوز اندر ذهن من عیان شد.
راه تشریف بردن بیش از آذر روی عضلات بالای پاهای من تاثیر گذاشت و داخل وسط پل ایستاده هستی و عدم و دوباره به دست آوردن رودخانه سریع سرازیر می شد پاکی تایید می کردم که ار پل واقعا کاهش کند، این برای من علنی می شود!
اگر باز یافتن ناحیه باریکه Firtina بازدید می کنید، درامان باشید که برای پل های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


رزرو آنلاین هتل های استانبول

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.