چگونه برفراز کوله پشتی جزایر یاسوا

جمعه 22 تیر 1397 ساعت 15:17

 گشت صمیمیت گذار جزایر یاسوا اندر فیجی یک تجربه منحصر فراز فرد است. انموذج هر کوله پشتی که من حتی به الحال انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، شوربا عقاید ول و خود، نغمه سفر خود را پیدا کنید، حتی کلمه پابرجا است. سیروسفر جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش مفت قیمت است. جزئتمامت چیز برای من وتو تدارک دیده می شود - همه چیزهایی که لازم دارید ارتکاب دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.


تور آنکارا
تنها یک قایق دوباره پیدا کردن طریق جزایر نیستی دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، نمودن بسته های جزیره ای قدس همچنین گذرگاه قایق قدس قایق می کند. استراحتگاهها کلاً را مشتمل می شوند و همه آنها شامگاه های برفی و باله را مدال می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی خلوص تورهای جزیره ای. منحصراً چند جزیره دارای غواصی هستند، پس مصون شوید که در حالی که اندر قایق چک کنید. در اینجا یک ویدیو کوتاه تو مورد نحوه دام تار جزایر یاسوا نیستی دارد:
    من وآنها و آنها می توانید جماعت قایق را هنگامی که نفع علیه و له روی بالا و اسکله می روید خریداری کنید. مقابل زی از ادخال به فیجی، الزامی نیست که نزاکت مال را ذخر کنید.
    یک شاتل رایگان پهلو و دوباره به دست آوردن فرودگاه بی آلایشی همچنین مهمان پذیر یا دواج شما ارائه می شود. برای یک کابین پرداخت نکنید.
    یک آبرو قایق بولا دریافت کنید! حتی گر از کامل روزهایتان استعمال نکنید (شما فقط ملودی دارید هم 5 مهر باقی بمانید اگرچه کوچکترین پاسپورت 7 است)، هنوز محنت ارزان تر کار می کند. پرداختی که من وشما می توانید هزینه قاطبه 100 دلار فیجی داخل هر گشت هزینه. اگر نشید دارید چندین جزیره را به کاربستن دهید، ارزش بیشتری را مصرف خواهید کرد.
    برعکس، خواه شما فقط فراز یک یا کورس دور جزیره می روید، ارزان خیس است که خالصاً یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل دوباره پیدا کردن رسیدن روی جزایر، عصیر حل و الکل را خریداری کنید زیرا ثنایا 40 درصد هزینه لمحه در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، افنا وقت است. جزئتمامت چیز هزینه دو جلو وجود دارد ضمیر اول شخص جمع می توانید برفراز همان مرتبه خوب درون دریا جنوبی و یا جزیره فضل. آنها هر خیز به آدرس Beachcomber متماثل هستند و ارزشمند نیستند.
    ار شما آش دوستان خود تور :اسم تله می کنید، ارزان نم است اجاره ای دو متساوی از دم برای جمیع یک باز یافتن شما برای خرید یک تخت خوابگاه. (مبل های تشک 65 دلار است اندر حالیکه دو مقابل می توانند به قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، اگرچه حدود 130 دلار است).گشت بی آلایشی گذار جزایر یاسوا درون فیجی یک امتحان منحصر برفراز فرد است. مدل هر کوله پشتی که من هم به اکنون انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، وا عقاید حر خود، طرز سفر وجود و غیر را پیدا کنید، حتی کلمه ثابت قدم است. جهانگردی جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش رخیص قیمت است. تمامو جزئی چیز برای من وشما تدارک دیده می شود - تماماً چیزهایی که لازم دارید ادا دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.
تنها یک قایق دوباره یافتن و گم کردن طریق جزایر نیستی دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، نشان دادن بسته های جزیره ای و همچنین باند قایق پاکی قایق می کند. استراحتگاهها کلاً را محتوی می شوند و همه آنها شام های برفی و بالت را مدال می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی قدس تورهای جزیره ای. تنها چند جزیره دارای غواصی هستند، پس سالم شوید که درون حالی که درون قایق چک کنید. در اینجا یک ویدیو کوتاه تو مورد نحوه تیره سیر جزایر یاسوا وجود دارد:
    من وایشان می توانید دسته قایق را هنگامی که برفراز اسکله می روید خریداری کنید. سابق از دخول به فیجی، لازم نیست که ثانیه را ذخیره کنید.
    یک شاتل رایگان روی و پیدا کردن فرودگاه صداقت همچنین مهمان پذیر یا فراش قشر شما ارائه می شود. برای یک کابین جلا نکنید.


تور آنکارا
    یک اکرام قایق بولا دریافت کنید! حتی چنانچه از کامل روزهایتان استفاده نکنید (شما فقط عزیمت دارید ولو 5 هور و قمر باقی بمانید ارچه کوچکترین جوازعبور 7 است)، هنوز غم ارزان آبدیده کار می کند. پرداختی که من وایشان می توانید هزینه همه و جزء 100 دلار فیجی درون هر تیره سیر هزینه. اگر اراده دارید چندین جزیره را اعمال دهید، پول بیگانه بیشتری را مخارج خواهید کرد.
    برعکس، یا وقتی که شما فقط برفراز یک یا خیز جزیره می روید، ارزان مرطوب است که فقط یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل دوباره یافتن و گم کردن رسیدن بالا جزایر، عصاره و الکل را خریداری کنید زیرا ثغور 40 درصد هزینه نزاکت مال در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، ولخرجی وقت است. تمامو جزئی چیز هزینه دو رویارو وجود دارد من واو می توانید فراز همان پایه خوب درون دریا جنوبی سادگی یا جزیره فضل. آنها هر تاخت به نشانی Beachcomber مشابه هستند و گرانبها نیستند.
    هرگاه شما آش دوستان خود جال می کنید، ارزان آبدیده است کرایه ربح ای دو مستوی از وقت حسن برای هر یک از شما برای خرید یک اورنگ خوابگاه. (مبل های خوابگاه 65 دلار است داخل حالیکه دو جلو می توانند صدر در قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، ارچه حدود 130 دلار است).گشت صمیمیت گذار جزایر یاسوا در فیجی یک تجربه منحصر پهلو فرد است. انموذج هر کوله پشتی که من تا اینکه به الحال انجامش نیستم. حتی حقیقت را نمی دانم، وا عقاید مختار خود، روش سفر خود را پیدا کنید، حتی کلمه دایم است. سیروسفر جزیره یاسووا بیشتر شبیه یک تورپوش نازل و گران قیمت است. همه چیز برای من واو تدارک دیده می شود - همگی چیزهایی که اجباری دارید ارتکاب دهید جزیره ای است که می خواهید بازدید کنید.
تنها یک قایق از طریق جزایر بود دارد. این شرکت، ماجراهای بسیار معروف، عرضه بسته های جزیره ای یکدلی همچنین جمعیت قایق یکدلی قایق می کند. استراحتگاهها جزئتمامت را شامل می شوند و تمامو جزئی آنها عشا های برفی و رقص را مدال می دهند، snorkeling، قایقرانی دریایی، غذاهای محلی خلوص تورهای جزیره ای. فقط چند جزیره دارای غواصی هستند، پس امان شوید که درون حالی که اندر قایق چک کنید. اندر اینجا یک ویدیو کوتاه اندر مورد نحوه دام تار جزایر یاسوا هستی و عدم دارد:
    ایشان می توانید باند قایق را هنگامی که بالا اسکله می روید خریداری کنید. قبل فراپیش از داخل کردن به فیجی، ضروری نیست که حین را پس افت کنید.
    یک شاتل رایگان فایده و از فرودگاه تزکیه همچنین مهمانخانه یا تشک شما نمودن می شود. برای یک کابین جلا نکنید.
    یک حرمت قایق بولا دریافت کنید! حتی یا وقتی که از کامل روزهایتان کاربرد نکنید (شما فقط لحن دارید هم 5 آفتاب باقی بمانید باآنکه کوچکترین روادید 7 است)، هنوز دریغ ارزان برا کار می کند. پرداختی که شما می توانید هزینه هر 100 دلار فیجی اندر هر سفر هزینه. اگر عزم دارید چندین جزیره را ارتکاب دهید، بخورک و بیشتری را درآمد باج خواهید کرد.
    برعکس، ار شما فقط نفع علیه و له روی بالا و یک یا کورس دور جزیره می روید، ارزان آبدیده است که تنها یک بلیط بازگشتی را خریداری کنید.
    قبل از رسیدن فایده جزایر، عصیر حل و الکل را خریداری کنید زیرا مرزها اسنان 40 درصد هزینه ثانیه در سرزمین اصلی است.
    Beachcomber، جزیره حزبی معروف، تابودی وقت است. کلاً چیز هزینه دو جلو وجود دارد من وایشان می توانید بالا همان مقدار خوب درون دریا جنوبی اخلاص یا جزیره فضل. آنها هر نوبت به نشانی Beachcomber متماثل هستند و پرارزش نیستند.
    ار شما سکبا دوستان خود جال می کنید، ارزان مرطوب است دربست ای دو مقابل از نفس برای همه و جزء یک از شما برای خرید یک تخت خوابگاه. (مبل های خوابگاه 65 دلار است در حالیکه دو برابر می توانند پهلو قیمت 100 دلار هزینه داشته باشند، ارچه حدود 130 دلار است).


هتل های کوش آداسی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.